Ikona Facebook

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH SERWISU ROZPISANI.PL

 

(dalej również: „Regulamin Serwisu”)

 

§ 1

DEFINICJE

Regulamin Serwisu określa ogólne warunki korzystania z serwisu Rozpisani.pl, zawierania Umowy o Świadczenie Usług, Umowy o Utwór, a także zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Serwisu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 

 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Użytkownika podczas tworzenia Konta. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną lub osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego, która zaakceptuje Regulamin;
 3. Konsument – Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Świadczenie Usług lub inną umowę na podstawie Regulaminu, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto Użytkownika / Konto – przestrzeń udostępniana Użytkownikowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności/usług. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Użytkownik loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;
 5. Login – adres e-mail / nazwa wybrana przez Użytkownika podana w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta;
 6. Newsletter – usługa dostarczania przez Usługodawcę Użytkownikowi informacji handlowej dotyczącej usług Usługodawcy lub towarów lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą;
 7. Regulamin Serwisu / Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy. Regulamin Serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 8. Serwis – platforma internetowa (w tym umożliwiająca zawieranie umów o świadczenie usług oferowanych przez Usługodawcę), prowadzona przez Usługodawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL http://www.rozpisani.pl;
 9. Usługodawca –  Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000067444, NIP 5260152235, REGON 012822460, kapitał zakładowy 4.250.606,00 złotych (wpłacony w całości);
 10. Treść / Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy, Użytkownika albo inną osobę korzystającą z Serwisu;
 11. Utwór – oznacza utwór w rozumieniu Ustawy wraz z włączonymi do tego utworu utworami towarzyszącymi, który Użytkownik przekazał Usługodawcy w formie elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie;
 12. Ustawa - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 13. Umowa o Utwór – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na podstawie której Usługodawca świadczy, na zasadach określonych w Regulaminie, na rzecz Użytkownika Usługi dotyczącego konkretnego Utworu z wyłączeniem Szerokiej Dystrybucji E-booka oraz Szerokiej Dystrybucji Książki Drukowanej;
 14. Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, obsługującą JavaScript, oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Aby utworzyć Konto i korzystać z dostępnych Usług Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail;
 15. Usługi Podstawowe – świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkownika wykonywane w ramach Umowy o Świadczenie Usług z wyłączeniem Usług;
 16. Usługi – wszelkie świadczenia Usługodawcy na rzecz Użytkowników, w tym Usługi Podstawowe oraz, w szczególności usługa przygotowania Utworu do publikacji, usługa edytorska, redakcyjna, korekty, opracowania graficznego, składu, łamania, usługi dystrybucyjne, marketingowe w zależności od zakresu wskazanego przez Użytkownika;
 17. Szeroka Dystrybucja E-booka – usługa dystrybucji Utworu w formie e-booka (elektroniczna wersja Utworu w formacie epub, mobi, pdf) świadczona na zasadach określonych w Regulaminie, obejmująca skierowanie oferty do kontrahentów Usługodawcy prowadzących księgarnie internetowe.
 18. Szeroka Dystrybucja Książki Drukowanej – usługa dystrybucji książki drukowanej, obejmująca skierowanie oferty do kontrahentów Usługodawcy – podmiotów rynku księgarskiego (księgarń internetowych i stacjonarnych, jak również bibliotek). Szeroka Dystrybucja Książki Drukowanej odbywa się na podstawie odrębnej umowy z Użytkownikiem zawieranej poza Serwisem.
 19. Licencja – prawo do korzystania z Utworu udzielane Usługodawcy w przypadku zawarcia przez Użytkownika i Usługodawcę Umowy o Szeroką Dystrybucje E-booka;
 20. Okres Rozliczeniowy – 1-miesięczny okres rozliczeń opłaty licencyjnej na rzecz Użytkownika w ramach umowy o Szeroką Dystrybucję E-booka. Wypłata należności na rzecz Użytkownika następuje w danym okresie rozliczeniowym pod warunkiem, że wartość należnej Użytkownikowi w tym okresie rozliczeniowym opłaty licencyjnej wynosi więcej niż 50 PLN;
 21. Materiały promocyjne - Materiały dotyczące Utworu, w szczególności wersja elektroniczna grafiki stanowiącej okładkę Utworu, opis Utworu, spis treści, wybrane fragmenty Utworu w rozmiarze nieprzekraczającym 10% całości Utworu. 

 

 § 2

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych Wymagań Technicznych.
 2. Akceptacja Regulaminu Serwisu jest konieczna w celu utworzenia Konta oraz skorzystania z Usług. Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Usługodawcę określonych w Regulaminie w wybranym przez siebie zakresie.
 3. Użytkownik ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta. 

 

§ 3

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PODSTAWOWYCH

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące Usługi Podstawowe na rzecz Użytkownika:
  1. umożliwienie utworzenia Konta;
  2. umożliwienie zawierania umów o świadczenie Usług;
  3. przesyłanie na wskazany przez Użytkownika adres e-mail Newslettera – na zasadach wskazanych w § 7 poniżej.
 2. Usługodawca dodatkowo, na rzecz Użytkowników, którzy utworzyli Konto, świadczy za pośrednictwem Serwisu w szczególności następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta;
  2. przechowywanie i udostępnianie Użytkownikowi za pośrednictwem Konta historii umów zawartych z Usługodawcą w ramach Serwisu.
 3. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Podstawowych, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej oraz pozostałych Usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
 4. Wypełnienie i przesłanie Usługodawcy formularza rejestracyjnego stanowi oświadczenie woli Użytkownika wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy o Świadczenie Usług. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu Serwisu. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta w języku polskim z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny do Konta. Pozostałe umowy o świadczenie Usług zawierane są w języku polskim na zasadach wskazanych w Regulaminie.  
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 6. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Serwisu na czas nieoznaczony.
 7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych podanych w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług, w szczególności w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prawidłowego wykonania Usług;
  2. korzystania z Usług Podstawowych i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Serwisu;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Serwisu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  4. niepodejmowania działań takich jak:
   • rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
   • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;
   • modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;
   • nadużywanie praw przyznanych Użytkownikowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 8. Użytkownik w ramach Serwisu może dodać swoje zdjęcie lub zdjęcie autora Utworu. Dodając zdjęcie w ramach Serwisu, Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do dysponowania wizerunkiem na dodawanym zdjęciu, w celu zamieszczenia go w Serwisie lub w ramach Utworu oraz wyraża zgodę na rozporządzanie przez Usługodawcę wizerunkiem na dodanym zdjęciu w ramach pól eksploatacji o zakresie wskazanym w § 6 Regulaminu.

 

§ 4

OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA ORAZ ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

ORAZ SKUTKI NARUSZEŃ

 

 1. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich i praw pokrewnych do Utworu, pozwalających na:
  1. zawarcie skutecznej i ważnej umowy z Usługodawcą na zasadach wskazanych w Regulaminie; oraz
  2. wykonywania umów wskazanych w lit. a. powyżej (1) bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zgód lub zezwoleń osób trzecich oraz (2) bez uiszczania jakichkolwiek dodatkowych opłat na rzecz podmiotów trzecich oraz (3) bez pośrednictwa jakiejkolwiek organizacji zarządzania zbiorowego.​

Użytkownik oświadcza również, że posiada wszelkie prawa do utworów towarzyszących zawartych w Utworze. Jeśli Utwór udostępniany przez Użytkownika jest częścią utworu w rozumieniu Ustawy, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ma wszelkie prawa do dysponowania tą częścią oraz prawo podziału całości Utworu.

 1. Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wszelkie niezbędne prawa do dysponowania prawami do wizerunku, nazw, pseudonimów, imienia i nazwiska twórców wszelkich utworów, które zwarte są w Utworach, w zakresie umożliwiającym zawarcie z Usługodawcą umów na podstawie Regulaminu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem treści zawartych w Utworach.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania Utworów, które zawierają treści naruszające obowiązujące przepisy prawa lub jakiekolwiek uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również Utworów, które mogą być uznane za naruszające dobre obyczaje lub dobra osobiste – w szczególności Utworów zawierających treści nawołujące do szerzenia nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych.
 4. W czasie obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług, Użytkownik jest zobowiązany do skutecznego powiadomienia Usługodawcy o każdej zmianie stanu prawnego związanego z Utworami niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia zmiany, na piśmie bądź pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy, w szczególności związanych z prawami autorskimi lub ich naruszeniem, bądź innych roszczeń związanych z Utworem, Użytkownik zobowiązuje się, że przystąpi do ewentualnego sporu po stronie Usługodawcy na własny koszt i ryzyko lub wstąpi do postępowania w miejsce Usługodawcy na koszt i ryzyko Użytkownika. Dodatkowo Użytkownik zobowiązuje się, że zaspokoi wszelkie roszczenia osób trzecich, a w razie ich zasądzenia od Usługodawcy zwróci Usługodawcy całość pokrytych roszczeń wraz z wszelkimi związanymi z tym kosztami, włącznie z kosztami procesu i obsługi prawnej.

 

§ 5

UMOWA O UTWÓR

Zawarcie Umowy o Utwór

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu wysyła do Usługodawcy zapytanie o wycenę Usług, które mają zostać objęte Umową o Utwór, wraz z Utworem w odpowiednim formacie zgodnym z wymogami wskazanymi w niniejszym paragrafie.
 2. Przed wysłaniem zapytania o wycenę, Użytkownik ma możliwości oszacowania kosztów związanych z wykonaniem Usług w ramach Umowy o Utwór przy użyciu kalkulatora kosztów dostępnego w Serwisie. Koszty wskazane w ramach wyliczenia z wykorzystaniem kalkulatora są jedynie kosztami szacunkowymi i nie stanowią oferty handlowej Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.
 3. W odpowiedzi na zapytanie wskazane w ust. 1 powyżej, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi za pośrednictwem Konta wycenę Usług, co stanowi ofertę zawarcia Umowy o Utwór. Oferta pozostaje ważna przez 30 dni od zamieszczenia jej na Koncie Użytkownika. Wycena przesłana przez Usługodawcę może różnić się od wyliczeń szacunkowych dokonanych przez Użytkownika za pomocą kalkulatora zamieszczonego w Serwisie.
 4. Z chwilą przyjęcia oferty wskazanej w ust. 3 przez Użytkownika (zaakceptowania wyceny) dochodzi do zawarcia Umowy o Utwór. Wycena zaakceptowana przez Użytkownika wraz z postanowieniami Regulaminu stanowi treść Umowy o Utwór.

 

Zobowiązania Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu Utworu w formacie PDF lub DOC (treść) i  PDF lub TIFF (okładki) zgodnego z następującymi wymogami:
  1. jeżeli Użytkownik nie korzysta z możliwości zamówienia okładki w Serwisie, przesłany Utwór powinien posiadać dwie okładki – przednią oraz tylną, oraz grzbiet w przypadku, gdy usługi zlecone przez Użytkownika w ramach Umowy o Utwór, mają dotyczyć Utworu w wersji drukowanej. Okładka powinna mieć rozdzielczość min. 300 dpi lub 1200 px wysokości;
  2. wszystkie strony Utworu muszą być połączone w jeden plik oraz mieć ten sam wymiar.  

 

Wykonanie Umowy o Utwór

 1. Użytkownik zobowiązuje się do opłacenia wyliczonych przez Usługodawcę w wycenie, o której mowa ust. 3 powyżej, i zaakceptowanych przez Użytkownika kosztów wykonania Usług w terminach określonych przez Usługodawcę. Użytkownik może zostać zobowiązany przez Usługodawcę do wniesienia zaliczki koniecznej na pokrycie wykonania Usług.
 2. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o błędach technicznych lub innych przypadkach, które uniemożliwiają przyjęcie Utworu do produkcji (wykonania Usług) przez Usługodawcę. Po usunięciu przez Użytkownika wszelkich błędów, Usługodawca wykona Usługi.
 3. Użytkownik może skorzystać z Szerokiej Dystrybucji Książki Drukowanej, podpisując z Serwisem osobną umowę regulującą zasady druku Utworu i jego dystrybucji. W takim wypadku, zasady współpracy stron dotyczące Szerokiej Dystrybucji Książki Drukowanej, w tym zasady udzielenia licencji i opłat licencyjnych, będą zawarte w treści odrębnej umowy.
 4. Użytkownik, wybierający usługę Szerokiej Dystrybucji Książki Drukowanej i Szerokiej Dystrybucji E-booka, zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać dla Utworu nr ISBN.
 5. Użytkownik z chwilą zawarcia Umowy o Utwór wyraża zgodę na opatrzenie każdego egzemplarza Utworu znakiem graficznym Serwisu lub innymi znakami wskazanymi przez Serwis, lub własnym znakiem Użytkownika, do którego Użytkownik posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie, oraz jeżeli znak jest znakiem towarowym, prawa niezbędne do jego rozporządzaniem w zakresie wskazanym w Regulaminie. W przypadku, gdy znak Użytkownika jest znakiem towarowym, Usługodawca i Użytkownik zawrą umowę o korzystanie ze znaku towarowego w formie pisemnej.
 6. Po wykonaniu Usługi, Utwór jest przekazywany Użytkownikowi poprzez przesłanie go na adres e-mail lub za pośrednictwem Konta lub adres wskazany przez Użytkownika – w zależności od charakteru Usług.

 

Płatności

 1. Użytkownik ma do wyboru następujące formy płatności:
  1. przelew;
  2. wpłata gotówkowa

 

§ 6

UMOWA O SZEROKĄ DYSTRYBUCJĘ E-BOOKA

Licencja

 1. Z chwilą akceptacji przez Użytkownika korekty, o której mowa w ust. 17 lit. a pkt.i poniżej dochodzi do zawarcia umowy o Szeroką Dystrybucję E-booka na warunkach określonych w § 4 Regulaminu, a Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji, która jest licencją niewyłączną do korzystania z Utworu o zakresie terytorialnym obejmującym terytorium całego świata, na okres obowiązywania Umowy o Świadczenie Usług, na następujących polach eksploatacji:
  1. wprowadzanie, utrwalanie, w tym techniką cyfrową, i przechowywanie, w tym w pamięci komputera (serwera) oraz systemów informatycznych, teleinformatycznych oraz telekomunikacyjnych, oraz zarządzanie Utworem, wprowadzonym do komputera (serwera) lub wyżej wskazanych systemów, jak również przetwarzanie Utworu;
  2. wprowadzanie do obrotu Utworu w postaci cyfrowej (w tym: sprzedaż, użyczenie) oraz egzemplarza zawierającego Utwór;
  3. zwielokrotnienie części lub całości Utworu, w tym techniką cyfrową;
  4. rozpowszechnianie Utworu, w tym: wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, publiczne udostępnianie oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, by każdy mógł mieć do nich dostęp, również poprzez pobranie (download) Utworu, w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie Utworu w celach reklamowych lub promocyjnych
  5. udzielanie nabywcom pliku zawierającego Utwór nieograniczonego czasowo prawa do korzystania z Utworu w zakresie tzw. użytku własnego, w tym z możliwością pobrania i utrwalenia Utworu na urządzeniu umożliwiającym pobranie lub odtwarzanie Utworu;
  6. wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności związanych z dostosowaniem Utworu do rozpowszechniania, w szczególności do dokonywania zabiegów technicznych takich jak skracanie, dekompozycja, dzielenie na fragmenty i inne modyfikacje;
  7. dokonywanie konwersji / przekształceń Utworu na inne formaty cyfrowe;
  8. prawo do opracowania Utworu w celu stworzenia Materiałów promocyjnych, w tym fragmentów wyodrębnionych z Utworu nieprzekraczających 10% całości treści, w celu promocji lub reklamy pełnych wersji Utworów na polach eksploatacji i w zakresie wskazanym w niniejszym ust. 1;
  9. pobierania wynagrodzenia związanego ze świadczonymi Usługami.
 2. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji z prawem do udzielania dalszych licencji odpłatnie lub nieodpłatnie, bez ograniczeń w czasie, na terytorium całego świata.
 3. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji w ramach wynagrodzenia Użytkownika, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.
 4. Użytkownik może wypowiedzieć Licencję z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, zawiadamiając o tym skutecznie Usługodawcę wysyłając swoje oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub pisemnie. Usługodawca do ostatniego dnia terminu wypowiedzenia, lecz zgodnie z technicznymi możliwościami, zaprzestanie dalszej dystrybucji Utworu, który objęty był wypowiedzianą Licencją. W przypadku wypowiedzenia Licencji, Użytkownik dopełni obowiązków związanych z rozliczeniem z Usługodawcą.

 

Cena

 1. Użytkownik ustala cenę katalogową Utworu, która jest sugerowaną ceną sprzedaży jego Utworu. Cena katalogowa netto ta jest podstawą do rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą z tytułu świadczenia Usług w ramach umowy o Szeroką Dystrybucję E-booka. Usługodawca oraz jego kontrahenci mają prawo do własnej polityki cenowej dla Utworu i ustalania cen jego sprzedaży.
 2. Użytkownik ma prawo do zmian ceny katalogowej wskazanej w ust. 5 powyżej, pod warunkiem powiadomienia Usługodawcy o zmianie w terminie co najmniej jednego miesiąca przed planowaną zmianą, poprzez przesyłanie wiadomości e-mail na adres – info@rozpisani.pl wraz z nowym cennikiem. Cennik powinien być sporządzony w formacie Excel oraz zawierać: EAN, ISBN, tytuł, nową cenę detaliczną netto, prawidłową stawkę podatku VAT, sugerowaną cenę detaliczną (brutto). Nowa cena katalogowa będzie stanowiła podstawę rozliczeń pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą od okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym doszło do zmiany ceny.
 3. Cena Utworu w księgarni Serwisu oraz w księgarniach kontrahentów zawiera podatek VAT i jest podawana w złotych polskich albo walutach obcych.

 

Wynagrodzenie – opłata licencyjna

 1. W przypadku zawarcia przez Użytkownika i Usługodawcę umowy o Szeroką Dystrybucję E-booka, z tytułu udzielenia Licencji i innych praw wskazanych w Regulaminie, Usługodawca wypłaci Użytkownikowi wynagrodzenie w postaci opłaty licencyjnej, obliczane w następujący sposób: od każdego Utworu sprzedanego za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik otrzyma opłatę licencyjną w wysokości 55% ceny katalogowej Utworu netto, ustalonej zgodnie z ust. 5 powyżej.
 2. Raport sprzedaży, będący podstawą do wystawienia przez Użytkownika rachunku lub faktury VAT, dostępny będzie na Koncie Użytkownika w okresie korzystania przez niego z Serwisu. Raport sprzedaży jest aktualizowany codziennie przez Usługodawcę.
 3. W terminie do 15 dnia po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego, Użytkownik otrzyma miesięczny raport sprzedaży.
 4. Użytkownik będący podatnikiem VAT wystawia Usługodawcy fakturę, na której wartość opłaty licencyjnej wyliczonej zgodnie z ust. 8 powyżej zostanie powiększona o obowiązującą stawkę VAT. W przypadku osób fizycznych niebędących podatnikiem VAT, opłata licencyjna jest wypłacana na podany w Serwisie numer konta bankowego.
 5. Jeżeli wskutek błędu technicznego Serwisu lub z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Użytkownikowi przedstawiony zostanie błędny raport sprzedaży (dzienny lub miesięczny), Usługodawca zobowiązany jest niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości poinformować o tym Użytkownika, usunąć przyczynę błędu i przedstawić Użytkownikowi rzeczywistą kwotę zgromadzonych środków należnych Użytkownikowi z tytułu opłaty licencyjnej.
 6. Błędnie naliczona wartość opłaty licencyjnej na rzecz Użytkownika – w wysokości przewyższającej rzeczywiście zgromadzone środki – zostanie uznana za nienależną, w związku z czym Użytkownik nie będzie mógł jej wypłacić (żądać od Usługodawcy) oraz nie będą mu przysługiwały żadne roszczenia wobec Usługodawcy w odniesieniu do nienależnej mu kwoty. W przypadku dokonania wypłaty błędnie naliczonych środków Użytkownik, Usługodawca ma prawo żądać zwrotu nadpłaconej kwoty lub zaliczyć nadpłatę na poczet przyszłych Okresów Rozliczeniowych.
 7. Jeśli błąd wskazany w ust. 13 powyżej, polegał na niedopłacie, Użytkownik ma prawo wypłaty niewypłaconej części opłaty licencyjnej poza standardowym Okresem Rozliczeniowym, jeśli po naliczeniu poprawnej kwoty okazało się, że w chwili zapadalności Okresu Rozliczeniowego wartość środków przekraczała minimum upoważniające do wypłaty, opisane w ust. 15 poniżej.
 8. Użytkownik może zlecić wypłatę zgromadzonych na koncie pieniędzy raz na kwartał, jeśli stan konta przekroczy 50 PLN. Wynagrodzenie określone w ust. 1 tego paragrafu, zostanie wypłacone Użytkownikowi w terminie do 30 dni od daty wystawienia przez Administratora Serwisu rozliczenia.
 9. Dla celów rozliczeń Usługodawca po uzgodnieniu z Usługobiorcą ustala kwalifikację Usługobiorcy jako osoby prowadzącej działalność gospodarczą i zarejestrowanej dla celów VAT albo osobę prowadzącą działalność gospodarczą niezarejestrowaną dla celów VAT albo osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej.

 

Zobowiązania i uprawnienia Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do:

a. wykonania zleconych przez Użytkownika Usług na następujących zasadach:

 1. Utwór może korzystać z usługi Szerokiej Dystrybucji E-booka oraz z usług marketingowych, jeżeli Użytkownik zleci Usługodawcy wykonanie usługi redakcji i korekty, które następnie zostaną wykonane; albo
 2. jeżeli Użytkownik dokona redakcji i korekty tekstu Utworu we własnym zakresie, Utwór może zostać skierowany do Szerokiej Dystrybucji E-booka, pod warunkiem zamówienia w Serwisie usługi pojedynczej korekty sprawdzającej;
 3. Utwór, którego dotyczyć ma usługa Szerokiej Dystrybucji E-booka, będzie kompletny i ukończony oraz nie będzie posiadać uszkodzeń uniemożliwiających odczytanie treści Utworu w formatach MOBI, ePUB, PDF.

b.udostępnienia Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu danych sprzedażowych dotyczących Utworu.

 1. Usługodawca ma prawo odmówić wykonywania usługi Szerokiej Dystrybucji E-booka, jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian wynikających z korekty i redakcji tekstu Utworu wskazanych w ust. 17 lit. a pkt i powyżej. W takim przypadku, koszty korekty i redakcji również obciążają Użytkownika.
 2. W przypadku zlecenia przez Użytkownika Szerokiej Dystrybucji E-booka, Usługodawca gwarantuje przekazanie informacji o Utworze i oferty sprzedaży Utworu do księgarni kontrahentów Usługodawcy, jednak nie gwarantuje Użytkownikowi, że Utwór zostanie zamieszczony w księgarni lub księgarniach kontrahentów Usługodawcy.
 3. W przypadku, gdy wykonanie Usług stanie się niemożliwe ze względów technicznych, Użytkownik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez Usługodawcę.
 4. Jeśli po upływie 12 m-cy od ostatniej sprzedaży Utwór nie znalazł nabywcy w dostępnych dla niego kanałach dystrybucji oferowanych przez Serwis, Usługodawca ma prawo wycofać Utwór z dystrybucji, o czym powiadomi Użytkownika bez zbędnej zwłoki. Usługodawca, po wycofaniu Utworu z dystrybucji zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, może w każdej chwili wznowić dystrybucję na zasadach opisanych w Regulaminie, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 5. Jeżeli czas realizacji Usług miałby okazać się dłuższy niż podany Użytkownikowi, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą wolę Użytkownika co do wykonania Usługi. W przedmiotowym przypadku, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi w terminie 14 dni od przekazania informacji przez Usługodawcę.

 

§ 7

NEWSLETTER

 1. W celu zawarcia usługi dostarczania przez Usługodawcę Newslettera, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:
  1. udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w polu „Zapisz się do newslettera” lub;
  2. udostępnienie swojego aktywnego adresu e-mail w procesie rejestracji poprzez naciśnięcie przycisku „Zapisz się” lub;
  3. zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a w procesie rejestracji Konta.

Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie w link aktywujący przesyłany przez Serwis na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może również według swojego wyboru zaznaczyć odpowiednie checkboxy wyrażające odrębne zgody Użytkownika w zakresie informacji handlowych dotyczących podmiotów współpracujących ze Usługodawcą.
 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdym Newsletterze przesyłanym do Użytkownika lub poprzez zgłoszenie takiego żądania na adres info@rozpisani.pl, podając adres e-mail Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.

 

§ 8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub innej umowy zawartej na podstawie Regulaminu.
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 r. od umowy zawartej na odległość (Umowy o Świadczenie Usług) nie przysługuje Użytkownikowi prawo odstąpienia w przypadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przez Konsumenta, Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania takiego żądania, dezaktywuje Konto takiego Konsumenta oraz uniemożliwia Konsumentowi korzystanie z powiązanych z Kontem dodatkowych funkcjonalności/ usług o których mowa w Regulaminie Serwisu. Usługodawca poinformuje Konsumenta odrębną wiadomością e-mail o dezaktywacji Konta i zaprzestaniu świadczenia usług powiązanych z Kontem, o których mowa w Regulaminie Serwisu.

 

§ 9

POSTĘPOWANIE REKLAMACJYJNE/ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji Usług świadczonych przez Usługodawcę w terminie dwóch tygodni od stwierdzenia nieprawidłowości w świadczonych przez Usługodawcę Usługach.
 2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług korzystając w szczególności z odpowiedniego formularza dostępnego w ramach Serwisu lub na piśmie. W zawiadomieniu powinien zostać uwzględniony krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Użytkownika.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Użytkownika.

 

§ 10

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

ORAZ ZMIANA REGULAMINU SERWISU

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem jego publikacji w ramach Serwisu.
 2. Użytkownik może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez usunięcie Konta za pomocą oferowanej funkcjonalności „Usuń Konto” lub przesłanie odpowiedniego oświadczenia Usługodawcy, w formie:
  1. pisemnej; albo
  2. wiadomości e-mail na adres info@rozpisani.pl
 3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub umowę o Szeroką Dystrybucję E-booka z Użytkownikiem za 7 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, tj. powodów wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu, w przypadku naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu Serwisu lub podejmowania przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla Serwisu. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas utworzenia Konta.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług lub umowy o Szeroką Dystrybucję E-booka przez którąkolwiek ze stron, Utwór zostanie wycofany z Serwisu oraz z księgarń kontrahentów Usługodawcy, a Użytkownik otrzyma na podany adres e-mail raport sprzedaży w formie elektronicznej, które będzie podstawą do końcowego rozliczenia Użytkownika z Usługodawcą.
 5. Usługodawca może ograniczyć prawo Użytkownika do korzystania z Serwisu (w całości lub części) tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika Regulaminu Serwisu, w szczególności § 4 Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Użytkownik:
  1. w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że działając celowo, Użytkownik udostępnił Usługodawcy na podstawie Regulaminu dane o Utworze lub Utwór wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich lub dobra osobiste osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia praw osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Użytkownik, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 5 powyżej może korzystać z Serwisu po uprzednim kontakcie z Usługodawcą i uzyskaniu zgody Usługodawcy na dalsze korzystanie z Serwisu w nieograniczonym zakresie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Serwisu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących działanie Serwisu lub którejkolwiek z jego usług lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie o Utwór lub umowie Szerokiej Dystrybucji E-booka, zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
  3. zmiana zakresu lub świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.
 8. W przypadku zmiany treści Regulaminu Serwisu na zasadach określonych powyżej, Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług lub umowy Szerokiej Dystrybucji E-booka w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu Serwisu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Użytkownika i Usługodawcę umów na podstawie dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

 

§ 11

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Użytkowników (zwanym dalej Administratorem), jest „Wydawnictwo Naukowe PWN” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235, kapitał zakładowy/wniesiony: 4.250.606,00 złotych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Spółkę produktów lub usług lub marketingu towarów i usług własnych Spółki (w formie papierowej), stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pwn.pl;
 4. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody;
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane, o ile zostanie wyrażona odrębna zgoda, w sposób zautomatyzowany, tj. w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług Spółki będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat;
 6. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.
 8. Użytkownik może używać pseudonimu literackiego zamiast prawdziwego imienia i nazwiska. Powyższe nie gwarantuje jednak anonimowości. Nie zwalnia to również Użytkownika przed podaniem prawdziwych danych osobowych Usługodawcy.
 9. Usługodawca ma prawo ujawnić prawdziwe dane osobowe Użytkownika używającego pseudonimu w uzasadnionych (przewidzianych prawem) przypadkach, w szczególności na każde wezwanie sądu, na każde wezwanie organów ścigania w przypadku podejrzenia naruszenia prawa oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

 

§ 12

POUFNOŚĆ

 1. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji, które otrzymał w trakcie korzystania z usług Serwisu, chyba że uzyskał wcześniejszą zgodę Usługodawcy na udostępnienie tych informacji.
 2. Za poufne uważa się wszelkie informacje dotyczące stosowanych rozwiązań i procedur oraz danych technicznych, informatycznych, handlowych, finansowych, marketingowych, prawnych, systemów bezpieczeństwa i innych elementów stanowiących unikalną wiedzę objętą tajemnicą przedsiębiorstwa. W szczególności poufne są informacje dotyczące tajemnic i kontaktów handlowych, baz danych klientów i kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, informacji na temat pracowników oraz współpracowników, raportów wymaganych przepisami prawa i raportów finansowych.
 3. Otrzymane od Usługodawcy informacje Użytkownik może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z korzystaniem z Serwisu.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej w dniu 1.04.2015 roku.
 2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz innych umów zawieranych na podstawie Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Serwisu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 4. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 5. Usługodawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie Serwisu, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika i Usługodawcy.
 6. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 7. Treść Regulaminu Serwisu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL: https://rozpisani.pl/regulamin, gdzie Użytkownicy mogą się z nim zapoznać, jak również w każdej chwili pobrać i wydrukować.

 

 

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2022 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1399