Ikona Facebook

REGULAMIN KONKURSU

„WYDAJ WSZYSTKICH SWOICH BOHATERÓW”

 

organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa w konkursie pisarskim, zwanym dalej „Konkursem”, oraz tryb przeprowadzania Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Organizatorem” lub „Wydawnictwem”), kod pocztowy 02-460, ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000067444, NIP: 5260152235, kapitał zakładowy 4.250. 606,00 zł.
 3. Celem konkursu jest popularyzacja kreatywnego pisania w Polsce i zachęcenie do spróbowania własnych sił w zawodzie pisarza.
 4. Udział w konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia konkursu ukończyła 18 rok życia.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej wskazanej w § 5 niniejszego Regulaminu oraz pracownicy Organizatora.
 6. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrody przewidziane w § 2 Regulaminu, ufundowane przez Organizatora.
 7. Konkurs jest przeprowadzany w terminie od dnia 7 maja 2018 r. (Dzień Ogłoszenia Konkursu) do godz. 23:59:59 dnia 30 czerwca 2018 r. (Dzień Zakończenia Konkursu).
 8. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 września 2018 r.
 9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

 

§ 2

Podstawowe zasady konkursowe

 

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Konkurs składa się z jednego etapu. Aby wziąć udział w Konkursie, należy prawidłowo wypełnić aktualnymi danymi i wysłać zgłoszenie konkursowe, o którym mowa w §4 poniżej oraz napisać i przesłać drogą elektroniczną do Organizatora autorski tekst literacki
  o dowolnym gatunku literackim (zwanego dalej „Utworem”). Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden Utwór swojego autorstwa, który nie został nigdzie wcześniej opublikowany i do którego uczestnik Konkursu posiada pełne prawa autorskie.
 3. Obszerność nadesłanego Utworu musi wynosić co najmniej 1 arkusz wydawniczy (tj. 40 tys. znaków ze spacjami).
 4. Nagrodami w konkursie są:
 5. sfinansowanie przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. wydrukowania  papierowej edycji zwycięskiego Utworu w liczbie 100 egzemplarzy przeznaczonych do dystrybucji  (tj. do dystrybucji drukowanych egzemplarzy Utworu  poprzez skierowanie oferty ich nabycia do wszystkich kontrahentów Organizatora, z którego to tytułu laureat Konkursu otrzyma wynagrodzenie za sprzedaż) i 20 egzemplarzy przeznaczonych do użytku własnego autora – w oparciu o zawartą przez Organizatora i laureata Konkursu umowę dystrybucyjną, o której mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu.
 6. nagroda dodatkowa w postaci czytnika książek InkBOOK Prime

 

§ 3

Oświadczenia uczestnika

 

 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, że posiada pełnie praw autorskich do Utworów, a zgłoszenie Utworu do Konkursu jak również realizacja nagród konkursowych, nie spowoduje naruszenia czyichkolwiek praw, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, praw własności intelektualnej i innych.
 3. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku gdy zgłoszony przez niego Utwór zostanie uhonorowany nagrodami przewidzianymi w § 2 ust. 4 Regulaminu dokona rejestracji w serwisie Rozpisani.pl oraz zaakceptuje regulamin serwisu (regulamin dostępny jest pod adresem www.rozpisani.pl/regulamin), a następnie zawrze
  z Organizatorem umowę dystrybucyjną, której pełny tekst dostępny jest pod adresem www.rozpisani.pl/konkurs-umowa, w celu wydania Utworu przez laureata Konkursu
  i dystrybuowanie go przez Organizatora.
 4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik zobowiązuje się do współpracy
  z Organizatorem w celu dostosowania Utworu do wydania do drukiem zgodnie z zasadami
  i standardami wydawniczymi.

 

§ 4

Zgłoszenia konkursowe

 

 1. Utwór należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną w formacie edytowalnym (np. doc, docx, rtf, txt)  w terminie do Dnia Zakończenia Konkursu. Zgłoszenia dokonuje się wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.rozpisani.pl/konkurs.
 2. Prace przesłane po godz. 23:59:59 Dnia Zakończenia Konkursu nie będą oceniane.
 3. W zgłoszeniu autorzy umieszczają następujące dane: imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu (opcjonalnie). W przypadku uczestników zgłoszonych do Konkursu, wyłonionych
  w późniejszym etapie jako laureaci, osoby te mogą zostać poproszone o podanie innych danych osobowych, niezbędnych do wykonania uprawnień lub obowiązków związanych
  z wydaniem nagrody i jej rozliczeniem (takich, jak: adres zamieszkania). Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć Utwór (pracę konkursową) oraz oświadczenie o akceptacji warunków regulaminu, a także zgodę, o której mowa w ust. 4 . W Konkursie biorą udział tylko kompletne zgłoszenia.
 4. Do wzięcia udziału w Konkursie niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Konkursu. Uczestnik wyłoniony jako laureat może także wyrazić zgodę na publikację danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy Utworu) w celu ogłoszenia wyników Konkursu. Wyrażenie zgód jest dobrowolne.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu (opcjonalnie) na potrzeby realizacji konkursu, poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym pola odpowiadającego oświadczeniu o wyrażeniu takiej zgody wskazanym w  Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby kontaktów marketingowych i handlowych prowadzonych przez Organizatora w celu złożenia uczestnikowi Konkursu oferty wydania Utworu, poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym pola odpowiadającego oświadczeniu o wyrażeniu takiej zgody wskazanym
  w  Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na publikację swoich danych osobowych (imienia i nazwiska, nazwy Utworu) do celów publikacji wyników Konkursu poprzez zaznaczenie w formularzu zgłoszeniowym pola odpowiadającego oświadczeniu o wyrażeniu takiej zgody wskazanym
  w  Załączniku nr 1.
 8. W wyniku przeprowadzenia Konkursu nie dochodzi do przeniesienia na Organizatora jakichkolwiek praw majątkowych autorskich do Utworów.
 9. Wszystkie egzemplarze Utworów przesłanych do Organizatora wraz ze zgłoszeniami stają się jego własnością  i pozostają w jego posiadaniu po zakończeniu Konkursu.

 

 

§ 5

Przyznanie nagród

 

 1. Po Dniu Zakończenia Konkursu, powołana przez Organizatora Komisja konkursowa, w skład której wchodzą menedżerowie i wydawcy Wydawnictwa Naukowego PWN SA  („Komisja Konkursowa”), wyłoni zwycięzcę spośród wszystkich uczestników Konkursu.
 2. Przy ocenie Utworów Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
  • spełnienie przez Utwór warunków formalnych określonych w Regulaminie;
  • zgodność Utworu z tematyką konkursu;
  • oryginalność Utworu;
  • zdolności literackie autora Utworu;
  • ciekawy sposób ujęcia tematu;
  • walory artystyczne.
 3. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 września 2018 r. na stronie internetowej Organizatora: www.rozpisani.pl.
 4. W sytuacji, w której prawa osób trzecich zostały naruszone przez nieuprawnione wykorzystanie i rozpowszechnienie Utworu w związku ze zgłoszeniem go do Konkursu lub jego późniejszą publikacją, pełną odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody.
 6. Organizator informuje, że w zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, w tym przede wszystkim przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., nagrody przyznawane w  konkursach mogą podlegać opodatkowaniu.

 

§ 6 

Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane stosownie do postanowień ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r, poz. 1182).
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.
  z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. w celu związanym realizacją Konkursu, w szczególności przyjęciem i rozpatrzeniem zgłoszeń, wyłonieniem zwycięzców, wydaniem nagród, publikacją informacji o zwycięskich Utworach i ich autorach na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., a w przypadku złożenia innych oświadczeń – w celach objętych oświadczeniem. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczeń

(*pola wymagane)

 

 

Rozpisani Azymut PWN IBUK Biblionetka Ravelo Lideria iFormat Księgarnia PWN
Serwis ROZPISANI.PL jest częścią Grupy PWN i należy do Wydawnictwa Naukowego PWN S.A.
Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., ul. G. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, www.pwn.pl
Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000067444, kapitał zakładowy: 4 250 606,00 zł
© 2019 Grupa PWN S.A.


1.2.1.1385